Dostarczanie dokumentów – studia I stopnia i jednolite magisterskie

Drodzy Kandydaci,
uprzejmie informujemy, że osoby przyjęte na podstawie skanów dokumentów wgranych do systemu rekrutacyjnego i chcące podjąć studia na UMCS powinny dostarczyć do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej trzy dokumenty w formie papierowej:

  1. Wygenerowany z systemu rekrutacyjnego, wydrukowany i podpisany imieniem i nazwiskiem kwestionariusz osobowy (znajduje się w zakładce Moje rejestracje / Załączniki).
  2. Kserokopię świadectwa maturalnego:
    – w przypadku składania dokumentów osobiście lub przez osobę upoważnioną: kserokopia oraz oryginał świadectwa maturalnego do wglądu;

    – w przypadku dostarczenia dokumentów pocztą lub kurierem: kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez: notariusza, organ administracji publicznej,  Biuro Rekrutacji UMCS – prosimy NIE WYSYŁAĆ oryginałów świadectw maturalnych/aneksów i odpisów.

  3. Jedną fotografię o wymiarach 35mm x 45mm, podpisaną na odwrocie imieniem i nazwiskiem kandydata (zgodnie z obecnymi wymaganiami fotografii do dowodu osobistego/paszportu).

Dokumenty można dostarczyć w dniach 19-28 lipca 2021 r.:

  • pocztą lub przesyłką kurierską (liczy się termin wpływu dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej); prosimy o podpisanie koperty imieniem, nazwiskiem oraz nazwą kierunku,

  • osobiście lub poprzez osobę upoważnioną od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00 (oprócz dokumentów wymienionych powyżej należy dołączyć upoważnienie podpisane przez kandydata).

Informacja o dokładnym miejscu i godzinach dostarczenia dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej opublikowana jest w każdym opisie kierunku w systemie. Na poniższej mapie można znaleźć lokalizację każdej komisji.

Mapa komisji rekrutacyjnych w wersji PDF

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z Biurem Rekrutacji:
tel.: +48 81 537 58 80; +48 81 537 58 70 
e-mail: rekrutacja@umcs.pl