Nowe kierunki studiów

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie posiada bardzo szeroką i różnorodną ofertę kształcenia. Co roku pojawiają się nowe propozycje kierunków studiów tworzone są w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy oraz z myślą o wyposażeniu naszych absolwentów w wartościową wiedzę i cenne umiejętności, które umożliwią im rozwój zawodowy i osiąganie sukcesów. W tym roku w ofercie pojawiło się 7 nowych kierunków, a każdy z nich otwiera wiele ciekawych możliwości. Zachęcamy do zapoznania się z naszymi nowościami!

Pedagogika resocjalizacyjna (studia I stopnia)

Studia na tym kierunku wyposażają w kompetencje pozwalające na efektywną pracę wychowawczą i resocjalizacyjną z uczniem/wychowankiem, grupą wychowawczą i rodzicami ucznia. Zapewniają nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie kierowania grupą wychowawczą, właściwego reagowania w sytuacjach kryzysowych, zapewnienia bezpieczeństwa i budowania właściwej atmosfery wychowawczej, diagnozy resocjalizacyjnej, profilaktyki i terapii zachowań ryzykownych, terapii zaburzeń w zachowaniu i oddziaływań profilaktycznych, socjoterapii, arteterapii, komunikacji interpersonalnej, metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacyjnej i profilaktycznej.

Studenci będą mieli do wyboru dwie specjalności:

  • pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią
  • pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną

Co po studiach?

Po ukończeniu tego kierunku absolwenci mogą podjąć pracę: w instytucjach pozarządowych udzielających pomocy dzieciom i młodzieży z zaburzeniami w funkcjonowaniu społecznym oraz ich rodzinom, a także w instytucjach wymiaru sprawiedliwości jako: sądowy kurator społeczny, pracownik ośrodka kuratorskiego czy funkcjonariusz w jednostkach penitencjarnych, w aresztach śledczych i zakładach karnych.

Kierunek będzie prowadzony na Wydziale Pedagogiki i Psychologii.

Italianistyka (studia I stopnia)

Na italianistyce studenci będą mogli nauczyć się od podstaw dwóch języków obcych –  włoskiego oraz francuskiego. Znajomość tych języków obcych stwarza interesujące możliwości zawodowe w kraju i poza jego granicami. Podczas studiów można nabyć praktyczne umiejętności w zakresie sporządzania korespondencji w języku włoskim i francuskim, analizy i tłumaczenia dokumentów oraz tekstów z dziedziny handlu i marketingu, polityki, mediów, turystyki, a także tekstów medycznych.

Co po studiach?

Absolwenci italianistyki będą mogli podejmować pracę w firmach polskich współpracujących z partnerami zagranicznymi, w firmach zagranicznych i ich przedstawicielstwach w Polsce, w podmiotach świadczących usługi turystyczne, w administracji, przedstawicielstwach dyplomatycznych, a także w mediach oraz instytucjach i organizacjach związanych z kulturą i sztuką.

Kierunek będzie prowadzony na Wydziale Humanistycznym.

Nauczanie fizyki i informatyki (studia I i II stopnia)

Kierunek nauczanie fizyki i informatyki to jedyne w regionie studia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela fizyki i informatyki. Są one oparte na nowatorskim i atrakcyjnym programie dostosowanym do standardu kształcenia nauczycieli na poziomie odpowiadającym oczekiwaniom współczesnej szkoły. Kierunek nie tylko stanowi odpowiedź na aktualne uregulowania prawne w zakresie kształcenia na studiach nauczycielskich, ale także na współczesne tendencje w zakresie metodyki nauczania fizyki i informatyki. Wprowadza  nowoczesne koncepcje nauczania, szczególnie w obszarze fizyki doświadczalnej oraz wykorzystuje technologie informacyjne i nowoczesne narzędzia multimedialne w procesie dydaktycznym.

Co po studiach?

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę w szkolnictwie jako nauczyciel fizyki i/lub informatyki, korepetytor fizyki i/lub informatyki. Jednak ukończenie tego kierunku daje też inne możliwości niezwiązane z  systemem oświaty. Absolwent może również pracować m.in. jako: trener kursów komputerowych, specjalista (pracownik/trener/prelegent/konstruktor) w centrach nauki i edukacji, domach kultury, świetlicach środowiskowych, muzeach nauki i techniki, specjalista w placówkach i firmach przygotowujących, analizujących i opiniujących programy zajęć kształcących w obszarze nauk ścisłych i pokrewnych, pracownik instytucji kontroli i nadzoru nauki i kształcenia, animator kultury oraz pracownik firmy organizującej i realizującej warsztaty i obozy naukowe dla dzieci i młodzieży, pracownik placówki wspierającej rozwój i kształcenie osób o szczególnych wymaganiach, pracownik w firmach informatycznych i innych, także prowadzących działalność w zakresie nowych technologii, jak również w firmach informatycznych tworzących i popularyzujących programy edukacyjne, pracownik naukowy w wyższych uczelniach, instytutach badawczych, w przemysłowych centrach rozwojowych lub technologicznych instytucjach badawczych.

Kierunek będzie prowadzony na Wydziale matematyki, Fizyki i Informatyki.

Na studia  II stopnia pierwszy nabór planowany jest dopiero na rok 2022/2023.

Data Science (studia II stopnia w j. angielskim)

Studia z zakresu Data Science mają charakter interdyscyplinarny, który łączy elementy systemu ekonomicznego i technologii IT: człowiek jako część systemu ekonomicznego – otoczenie gospodarcze – konkurencyjność – analizy – innowacje. W ramach studiów realizowane są zagadnienia z zakresu zarządzania, ekonomii, informatyki, statystyki, odwołujące się do analizy zjawisk gospodarczych, prognoz ekonometrycznych oraz wykorzystywania złożonych systemów informatycznych w celu optymalizacji analiz i prognozowania. Kierunek stanowi odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na wysoko wyspecjalizowane kadry z wiedzą z zakresu analiz biznesowych. Program studiów na kierunku Data Science opracowany został w wyniku analizy zapotrzebowania rynku pracy oraz wskazówek dostarczonych przez ekspertów i praktyków gospodarczych w zakresie analityki biznesowej. Studenci zdobędą podstawową wiedzę z zakresu ekonomii, finansów i zarządzania, zaś uzyskane wykształcenie wpisze się doskonale w rosnące zapotrzebowanie rynku na pracowników.

Co po studiach?

Absolwenci będą mogli znaleźć zatrudnienie na stanowiskach analityków odpowiedzialnych za różne obszary biznesowe w przedsiębiorstwach niefinansowych (data scientist, business analyst, supply chain analyst, distribution analyst, sales and operations planning analyst, sales and demand analyst, system analyst, SAP analyst i wiele innych), specjalistów ds. planowania, analityków rynku, analityków decyzji biznesowych, analityków ryzyka w bankach i innych instytucjach finansowych, ale także samodzielnych analityków, menedżerów projektów analitycznych, członków i liderów zespołów analitycznych w instytucjach doradczych, badawczych czy jednostkach samorządu terytorialnego, wreszcie także prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej opartej na dostarczaniu profesjonalnych analiz biznesowych i rynkowych, optymalizacji procesów, planowaniu biznesowym i profesjonalnym jego prognozowaniu.

Kierunek Data Science będzie prowadzony na Wydziale Ekonomicznym.

Geografia wojskowa i zarządzenie kryzysowe (studia I stopnia, inżynierskie)

Geografia wojskowa jest kierunkiem unikatowym w skali kraju oraz Europy – jest uruchamiany jako pierwszy o takim charakterze w kraju i drugi w Europie (military geography, University of Deffence, Brno). Umożliwia zdobycie unikalnej w skali kraju i Europy specjalizacji, na którą zapotrzebowanie zgłaszają pracodawcy, zwłaszcza wojsko, a także organy samorządu terytorialnego. Student kończący ten kierunek będzie umiał połączyć teoretyczne rozwiązania z praktycznymi umiejętnościami zdobytymi w trakcie procesu kształcenia, w szczególności będzie miał kompetencje do: przygotowania analiz środowiskowych, oceny zjawisk społeczno-ekonomicznych istotnych dla obronności, bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, prowadzenia monitoringu środowiskowego, pozyskiwania, przetwarzania i analizowania danych przestrzennych, zarządzania dostawami surowców strategicznych, formułowania wniosków dotyczących atmosfery i hydrosfery na podstawie uzyskanych danych i własnych obserwacji, wykorzystania w praktyce instrumentów, technik geodezyjnych i materiałów kartograficznych.

Studenci na tym kierunku mogą wybrać jedną z dwóch specjalności:

  • geograficzne uwarunkowania obronności
  • zarządzanie ryzykiem środowiskowym

 Co po studiach?

Kompetencje nabyte podczas studiów pozwolą na znalezienie zatrudnienia w służbach mundurowych i cywilnych, takich jak Wojsko Polskie, Policja, Służba Celna, Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna, Straż Miejska, jako specjalista lub analityk w strukturach kryzysowych administracji publicznej różnego szczebla, w centrach zarządzania i powiadamiania kryzysowego, w stacjach sanitarno-epidemiologicznych, w Służbie Ochrony Państwa, w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Kierunek będzie prowadzony na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej.

Administracja (studia I stopnia)

Głównym celem studiów jest przygotowanie nowoczesnej i wszechstronnie wykształconej kadry specjalistów, mogących podjąć pracę zarówno w organach administracji publicznej, przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych, jaki i w firmach doradczych i konsultingowych, współpracujących z administracją publiczną organizacjach pozarządowych, a także w organizacjach międzynarodowych i organach Unii Europejskiej. Studenci nabędą wiedzę z zakresu nauk o polityce i administracji oraz ogólną wiedzę prawniczą i ekonomiczną. Poznają rolę administracji publicznej w organizacji państwa i społeczeństwa, nauczą się aktywnie i efektywnie uczestniczyć w pracy zespołowej oraz komunikować się z otoczeniem w miejscu pracy i poza nim przy jednoczesnym respektowaniu praw człowieka oraz zachowaniu zasad etycznych i prawnych. Zostaną także przygotowani do samodzielnego przetwarzania informacji, uzupełniania wiedzy i doskonalenia umiejętności w warunkach zmieniającego się prawa krajowego i unijnego oraz posiadali wiedzę i umiejętności pozwalające na kierowanie niewielkim zespołem pracowników oraz podjęcie współpracy z podmiotami zewnętrznymi. Nabędą również umiejętności pozwalające pozyskać dofinansowanie z funduszy i programów Unii Europejskiej, poznają praktyki, techniki i metody zabezpieczania posiadanych i przetwarzanych danych oraz nauczą się wykorzystywać technologie informacyjne i telekomunikacyjne w administracji publicznej.

W ramach kierunku oferowane będą dwie specjalności:

  •       administracja rządowa,
  •       administracja lokalna i regionalna.

Co po studiach?

Studia przygotowują m.in. do pracy: urzędach gmin, starostwach powiatowych, urzędach marszałkowskich, urzędach wojewódzkich, urzędach pracy, instytucjach skarbowych i ubezpieczeniowych, placówkach kultury, działach administracyjnych podmiotów gospodarczych, organach partii politycznych, organizacjach pozarządowych współpracujących z administracją publiczną, przedsiębiorstwach publicznych i prywatnych, firmach doradczych i konsultingowych.

Kierunek będzie prowadzony w Wydziale Politologii i Dziennikarstwa.

Biobezpieczeństwo (studia I stopnia)*

Kierunek biobezpieczeństwo wyposaży studentów w wiedzę i umiejętności z zakresu nauk biologicznych i chemicznych, ale także społecznych. Osoby, które wybiorą te studia, poznają zagrożenia biologiczne i chemiczne występujące w środowisku, zasady funkcjonowania służb d.s. bezpieczeństwa biologicznego i zarządzania kryzysowego, a także procedury postępowania przy pojawiających się zagrożeniach bioterrorystycznych, powodziowych, klimatycznych, innych biologicznych i chemicznych. Studia mają na celu przygotowanie specjalistów z zakresu zapobiegania i usuwania zagrożeń dla środowiska naturalnego. Absolwent zyska również wiedzę i umiejętności identyfikowania oraz analizowania różnego rodzaju zagrożeń biologicznych.

Co po studiach?

Absolwenci będą mogli znaleźć zatrudnienie w różnego rodzaju organach administracji publicznej zajmujących się ochroną środowiska, zrównoważonym rozwojem, ale także zarządzaniem kryzysowym. Alternatywną ścieżką zawodową mogą być podmioty prywatne, głównie przedsiębiorcy prowadzący działalność produkcyjną zakrojoną na szeroką skalę, a związaną z ryzykiem wystąpienia różnego rodzaju zagrożeń dla gleb, wód i atmosfery.

Kierunek prowadzony będzie na Wydziale Zamiejscowym w Puławach.

*Kierunek zostanie utworzony pod warunkiem uzyskania pozwolenia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

 Techniki kryminalistyczne (studia I stopnia)*

To również kierunek studiów unikatowy w skali kraju. Pozwoli studentom nabyć wiedzę i umiejętności z zakresu zarówno nauk chemicznych i biologicznych, jak i prawnych.Kierunek ma na celu przygotowanie przyszłych pracowników laboratoriów wykonujących określone zadania przede wszystkim na rzecz organów ścigania, ale również innych podmiotów, np. biur detektywistycznych. Absolwenci mogliby również być przygotowanymi merytorycznie funkcjonariuszami służby dochodzeniowo-śledczej Policji bądź innych organów kontroli legalności. Absolwenci będą więc mogli wykonywać pracę zawodową mającą na celu wykrycie sprawcy przestępstwa lub udowodnienie innych faktów na potrzeby procedur sądowych i pozasądowych.

Kierunek prowadzony będzie na Wydziale Zamiejscowym w Puławach.

*Kierunek zostanie utworzony pod warunkiem uzyskania pozwolenia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.