Zostałeś wylogowany z powodu braku aktywności!

Kandydaci zagraniczni

Na studia drugiego stopnia mogą być przyjmowani cudzoziemcy, którzy:

 1. Posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych uzyskany w Polsce lub uzyskany za granicą (który może być uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu na podstawie umowy międzynarodowej określającej równoważność, a w przypadku jej braku – w drodze postępowania nostryfikacyjnego);
 2. Ukończyli studia na określonym poziomie przez cudzoziemca, który uzyskał status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, lub cudzoziemca posiadającego zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, który nie dysponuje dyplomem ukończenia studiów, może być potwierdzone w drodze postępowania w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie;
 3. Spełnią szczegółowe kryteria o których mowa w załączniku nr 1 do Uchwały.

Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia na podstawie:

1) umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach;
2) umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez UMCS, na zasadach określonych w tych
umowach;
3) decyzji ministra;
4) decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów;
5) decyzji administracyjnej Rektora.

Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia prowadzone w języku polskim jeżeli wykażą się znajomością języka polskiego, tj.:
1) ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, lub
2) posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub
3) uzyskają potwierdzenie UMCS, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim lub
4) ukończyli szkołę ponadpodstawową za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim lub
5) ukończyli szkołę ponadpodstawową w Polsce lub
6) ukończyli studia wyższe w Polsce na kierunku prowadzonym w języku polskim.

 

Zobacz więcej: Egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego w Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców

Cudzoziemcy mogą przyjmowani na studia prowadzone w języku obcym jeżeli:
1) legitymują się dokumentem potwierdzającym znajomość języka obcego, w którym prowadzone są studia, wymienionym w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej. Dokumentem potwierdzającym znajomość języka obcego są również świadectwa, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające ukończenie za granicą szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w tym samym języku obcym, w jakim cudzoziemiec będzie odbywał studia w Polsce lub;
2) uzyskają potwierdzenie UMCS, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka obcego pozwalają na podjęcie studiów w tym języku.

Zobacz więcej: PROCES APLIKACJI (eng)

REKRUTACJA KROK PO KROKU

 1. Rejestracja w systemie rekrutacyjnym: założenie osobistego konta, wprowadzenie danych osobowych edukacyjnych, wybór kierunku studiów (ewentualnie specjalności)/rejestracja na wybrany kierunek studiów (z zaznaczeniem odpłatności);
 2. W przypadku chęci studiowania na kierunkach, na których obowiązuje sprawdzian predyspozycji lub rozmowa kwalifikacyjna (kierunki artystyczne, Logopedia z audiologią, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna), konieczne jest spełnienie tego warunku;
 3. Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca poziom znajomości języka polskiego (dla osób, które nie posiadają certyfikatu ukończenia rocznego kursu przygotowawczego wydanego przez jeden z wyznaczonych przez Ministra ośrodek nauczania języka polskiego w Polsce). Rozmowa nie obowiązuje obcokrajowców, którzy ukończyli poprzedni poziom kształcenia w Polsce.
 4. Złożenie kompletu dokumentów za pośrednictwem Biura ds. Obsługi Studiów i Studentów Zagranicznych oraz odebranie decyzji o przyjęciu. W decyzji zostanie podane konto, na które należy wpłacić opłatę rekrutacyjną i opłatę za studia.

Kandydat ma obowiązek, w terminie i miejscu wskazanym w terminarzu danego kierunku studiów, złożyć następujące dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
 • oryginał albo odpis świadectwa maturalnego/dojrzałości (i aneks do świadectwa, jeżeli kandydat poprawiał wynik egzaminu maturalnego) oraz kserokopia/-e (oryginał jest do wglądu);
 • aktualną fotografię zgodną z obowiązującymi wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (Uwaga! W roku 2015 zmieniły się wymogi dotyczące sposobu wykonania fotografii): wymiary 35x45 mm, dobra ostrość, wykonane na jednolitym jasnym tle, powinno obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, twarz powinna zajmować 70–80 % fotografii, pokazywać wyraźnie oczy (zwłaszcza źrenice), przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;
 • dyplom ukończenia studiów I stopnia,
 • kserokopię indeksu - tylko w przypadku studiów II stopnia, na które kwalifikacja odbywa się na podstawie średniej oceny z przebiegu studiów (dotyczy absolwentów uczelni innych niż UMCS).

Cudzoziemcy, którzy odbywają studia na zasadach odpłatności, wnoszą opłaty:

 1. W wysokości wyznaczonej przez Władze Uczelni za studia w języku polskim lub angielskim;
 2. Opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł lub 100 zł (Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Logopedia z audiologią) lub 150 zł (kierunki na Wydziale Artystycznym).

Istnieje możliwość częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty za studia. Cudzoziemiec może być zwolniony z opłat na zasadach określonych w umowie między uczelniami albo umowie międzynarodowej. Zwolnienie cudzoziemca z opłat może nastąpić również na podstawie decyzji administracyjnej Rektora lub decyzji ministra lub decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów.

Więcej informacji dotyczących zwolnień z opłat§ 4 ZASADY PRZYJMOWANIA NA STUDIA W UMCS W LUBLINIE