Kształtuj i zarządzaj otoczeniem na Gospodarce przestrzennej

Planujesz zdobyć przyszłościowy zawód? Chcesz poszerzyć swoją wiedzę na temat planowania przestrzeni z wykorzystaniem najnowszego oprogramowania i udoskonalić swój warsztat? Chcesz dobrze rozumieć zachodzące wokół nas zmiany oraz mieć wpływ na kreowanie nowoczesnych rozwiązań w przestrzeni miast i regionów?
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS jest odpowiednim miejscem właśnie dla Ciebie!

Kierunki prowadzone na wydziale mają w znacznej mierze charakter interdyscyplinarny. Zajęcia odbywają się w formie wykładów, konwersatoriów, seminariów, laboratoriów czy ćwiczeń terenowych. Studenci korzystają z najnowszego sprzętu oraz nowoczesnego oprogramowania – dronów czy skanerów laserowych

Gospodarka przestrzenna to studia poszerzające wiedzę dotyczącą planowania i kształtowania przestrzeni. Kształcenie ukierunkowane jest na analizę zjawisk społecznych i ekonomicznych w przestrzeni geograficznej oraz na rozszerzanie i doskonalenie warsztatu planistycznego. W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak m.in.: struktury przestrzenne gospodarki, podstawy przedsiębiorczości, rewitalizacja urbanistyczna, zarządzanie środowiskiem, kształtowanie i zarządzanie obszarami metropolitarnymi czy polityka miejska.

Studenci będą mogli wybierać spośród specjalności: polityka przestrzenna i urbanistyka oraz gospodarka regionalna.

Poza planem zajęć żacy angażują się również w działalność licznych kół naukowych. Każde z nich podejmuje współprace z jednostkami zewnętrznymi, w tym: samorządami terytorialnymi, organizacjami NGO czy firmami branżowymi. Tym samym studenci mają wiele możliwości rozwoju, dodatkowo warto skorzystać z bogatej oferty programów stypendialnych. W ramach zdobywania doświadczenia żacy mogą też wziąć udział w programie wymiany międzynarodowej Erasmus+. Wydział prowadzi wymiany z około 35 uczelniami z całej Europy. 

Absolwenci kierunku będą posiadali wiedzę na temat prawnych i administracyjnych instrumentów planowania oraz zarządzania przestrzenią, rozumieli społeczne, ekonomiczne, prawne i techniczne uwarunkowania polityki przestrzennej, znali europejskie systemy i narzędzia planowania i wspomagania rozwoju regionalnego, prognozowali i modelowali procesy przestrzenne, przygotowywali ekspertyzy i opinie z zakresu gospodarki przestrzennej, a także stosował technologie i systemy informatyczne wykorzystywane w zarządzaniu przestrzenią.