Zostałeś wylogowany z powodu braku aktywności!

Карта поляка і децизія

Карта поляка і децизія

Право до безкоштовного стаціонарного навчання польською мовою мають власники карти поляка, а також особи, яким видано рішення про підтвердження польського походження (decyzja w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia). Такі особи повинні пройти процес прийому на навчання згідно з тими самими правилами, що стосуються громадян Польщі (конкурс оцінок зі шкільного свідоцтва, екзамен чи ін.), а також додатково підтвердити знання польської мови.

Карта постійного перебування і карта резидента ЄС

Право до безкоштовного стаціонарного навчання польською мовою мають власники карти постійного проживання і карти резидента ЄС ( zezwolenie na pobyt stały, rezydent długoterminowy Unii Europejskiej). Такі особи повинні пройти процес прийому на навчання згідно з тими самими правилами, що стосуються громадян Польщі (конкурс оцінок зі шкільного свідоцтва, екзамен чи ін.), а також додатково підтвердити знання польської мови.

Паспорт ЄС

Право до безкоштовного стаціонарного навчання польською мовою мають громадяни країн-членів ЄС, Швейцарської конфедерації і країн-членів європейської асоціації вільної торгівлі ( European Free Trade Association, EFTA). Такі особи повинні пройти процес прийому на навчання згідно з тими самими правилами, що стосуються громадян Польщі (конкурс оцінок зі шкільного свідоцтва, екзамен чи ін.), а також додатково підтвердити знання польської мови.

Статус біженця в ЄС

Право до безкоштовного стаціонарного навчання польською мовою мають особи, що отримали статус біженця в Польщі, або тимчасової охорони на території РП (status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej). Такі особи повинні пройти процес прийому на навчання згідно з тими самими правилами, що стосуються громадян Польщі (конкурс оцінок зі шкільного свідоцтва, екзамен чи ін.), а також додатково підтвердити знання польської мови.

Сертифікат С1

Право до безкоштовного стаціонарного навчання на польській мові мають особи, що отримали державний польський сертифікат, що підтверджує знання польської мови принаймні на рівні С1 (certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1). Такі особи повинні пройти процес прийому на навчання згідно з тими самими правилами, що стосуються громадян Польщі (конкурс оцінок зі шкільного свідоцтва, екзамен чи ін.).

Карта тимчасового перебування (воззєднання з родиною)

Право до безкоштовного стаціонарного навчання польською мовою мають власники карти тимчасового проживання, виданого на підставі возєднання з родиною (zezwolenie na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771). Такі особи повинні пройти процес прийому на навчання згідно з тими самими правилами, що стосуються громадян Польщі (конкурс оцінок зі шкільного свідоцтва, екзамен чи ін.), а також додатково підтвердити знання польської мови.

Подружжя, предки або нащадки громадянина РП

Право до безкоштовного стаціонарного навчання польською мовою мають іноземці, що є подружжям, нащадками, або предками громадянина Польщі (cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej). Такі особи повинні пройти процес прийому на навчання згідно з тими самими правилами, що стосуються громадян Польщі (конкурс оцінок зі шкільного свідоцтва, екзамен чи ін.), а також додатково підтвердити знання польської