Wyniki rekrutacji – co dalej?

wyniki
Drodzy Kandydaci! Jesteśmy w trakcie liczenia punktów i tworzenia list rankingowych. Kiedy będą gotowe, poinformujemy Was o tym niezwłocznie poprzez e-mail i wiadomość w systemie. Dziękujemy za cierpliwość i prosimy o oczekiwanie na e-mail.

Informacja dla kandydatów na studia I stopnia i jednolite magisterskie,
na które nie przeprowadzano egzaminów wstępnych

Status zakwalifikowany

Gratulujemy! Zostałeś zakwalifikowany do przyjęcia na studia. Pozostały już tylko dwa kroki:

I. Po opublikowaniu wyników wgraj do Systemu Obsługi Rekrutacji  jeden załącznik (skan) w polu Potwierdzenie woli podjęcia studiów (do 16 lipca):
 • jeśli zdawałeś polską maturę, zrób kserokopię świadectwa maturalnego, dopisz na niej: „Poświadczam zgodność z oryginałem” i podpisz się czytelnie imieniem i nazwiskiem. Skan kserokopii wgraj do systemu. Prosimy NIE PISAĆ po oryginalnych dokumentach;
 • jeśli zdawałeś zagraniczną maturę – wgraj skan wypełnionego i podpisanego oświadczenia woli podjęcia studiów (do pobrania).

Pamiętaj, że na potwierdzenie woli studiowania czekamy do piątku 16 lipca

Jak wgrać załącznik?

 1. Wejdź do zakładki Moje rejestracje i wybierz Załączniki (ikonka ze spinaczem) przy wybranym kierunku;
  załączniki
 2. Załącz wymagany plik (skan świadectwa lub skan wypełnionego oświadczenia woli) w polu Potwierdzenie woli podjęcia studiów. Pamiętaj, że jeśli chcesz studiować na więcej, niż jednym kierunku, musisz załączyć skan dla każdego kierunku oddzielnie.

  oświadczenie woli

II. Po zmianie statusu na „Przyjęty” dostarcz nam trzy dokumenty papierowe (do 28 lipca – liczy się data wpływu)

Po zmianie statusu na „przyjęty” (zmiana statusu nastąpi po weryfikacji skanu przez komisję) należy dostarczyć do nas trzy dokumenty w formie papierowej:

 1. Wygenerowany z systemu rekrutacyjnego, wydrukowany i podpisany imieniem i nazwiskiem kwestionariusz osobowy (znajduje się w zakładce Moje rejestracje / Załączniki),
 2. Kserokopię świadectwa maturalnego

  – w przypadku składania dokumentów osobiście lub przez osobę upoważnioną: kserokopia oraz oryginał świadectwa maturalnego do wglądu;

  – w przypadku dostarczenia dokumentów pocztą lub kurierem: kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez: notariusza, organ administracji publicznej,  Biuro Rekrutacji UMCS – prosimy NIE WYSYŁAĆ oryginałów świadectw maturalnych/aneksów i odpisów.

 3. Jedną fotografię o wymiarach 35mm x 45mm, podpisaną na odwrocie imieniem i nazwiskiem kandydata (zgodnie z obecnymi wymaganiami fotografii do dowodu osobistego/paszportu).

Dokumenty można dostarczyć:

 • pocztą lub przesyłką kurierską (liczy się termin wpływu dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej); bardzo prosimy o podpisanie koperty imieniem, nazwiskiem oraz nazwą kierunku,

 • osobiście lub poprzez osobę upoważnioną (oprócz dokumentów wymienionych powyżej należy dołączyć upoważnienie podpisane przez kandydata).

Informacja o dokładnym miejscu dostarczenia dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej będzie opublikowana w systemie i przesłana w wiadomości do kandydata.

Status niezakwalifikowany w obecnej turze rekrutacji

Niestety nie udało się znaleźć na liście osób zakwalifikowanych w pierwszej turze rekrutacji. Jednak wiele osób dostało się na więcej, niż jeden kierunek, więc z pewnością znajdą się jeszcze wolne miejsca.

Kolejne tury rekrutacji odbędą się 19 i 22 lipca – wezmą w nich udział osoby znajdujące się na dalszych pozycjach w rankingu. Do tego czasu nie musisz nic robić.

Jeśli uda Ci się zostać zakwalifikowanym do przyjęcia w II lub III turze rekrutacji, pamiętaj, aby:

 • w przypadku II tury potwierdzić wolę studiowania (wgrać jeden skan – jak wyżej w punkcie I)  do 21 lipca, dostarczyć nam dokumenty papierowe (jak wyżej w punkcie II) do 28 lipca;
 • w przypadku III tury potwierdzić wolę studiowania (wgrać jeden skan – jak wyżej w punkcie I) 23 lipca, dostarczyć nam dokumenty papierowe (jak wyżej w punkcie II) do 28 lipca.