Nowy kierunek – geografia wojskowa i zarządzenie kryzysowe

Nowy kierunek – geografia wojskowa i zarządzenie kryzysowe

mapa świata

Geografia wojskowa i zarządzenie kryzysowe (studia I stopnia, inżynierskie)

Geografia wojskowa jest kierunkiem unikatowym w skali kraju oraz Europy – jest uruchamiany jako pierwszy o takim charakterze w kraju i drugi w Europie (military geography, University of Deffence, Brno). Umożliwia zdobycie unikalnej w skali kraju i Europy specjalizacji, na którą zapotrzebowanie zgłaszają pracodawcy, zwłaszcza wojsko, a także organy samorządu terytorialnego. Student kończący ten kierunek będzie umiał połączyć teoretyczne rozwiązania z praktycznymi umiejętnościami zdobytymi w trakcie procesu kształcenia, w szczególności będzie miał kompetencje do: przygotowania analiz środowiskowych, oceny zjawisk społeczno-ekonomicznych istotnych dla obronności, bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, prowadzenia monitoringu środowiskowego, pozyskiwania, przetwarzania i analizowania danych przestrzennych, zarządzania dostawami surowców strategicznych, formułowania wniosków dotyczących atmosfery i hydrosfery na podstawie uzyskanych danych i własnych obserwacji, wykorzystania w praktyce instrumentów, technik geodezyjnych i materiałów kartograficznych.

Studenci na tym kierunku mogą wybrać jedną z dwóch specjalności:

  • geograficzne uwarunkowania obronności
  • zarządzanie ryzykiem środowiskowym

 Co po studiach?

Kompetencje nabyte podczas studiów pozwolą na znalezienie zatrudnienia w służbach mundurowych i cywilnych, takich jak Wojsko Polskie, Policja, Służba Celna, Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna, Straż Miejska, jako specjalista lub analityk w strukturach kryzysowych administracji publicznej różnego szczebla, w centrach zarządzania i powiadamiania kryzysowego, w stacjach sanitarno-epidemiologicznych, w Służbie Ochrony Państwa, w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Kierunek będzie prowadzony na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej.

Zapraszamy – rekrutacja trwa!

Geografia wojskowa i zarządzenie kryzysowe (studia I stopnia, inżynierskie)