Zostałeś wylogowany z powodu braku aktywności!

Szkoły partnerskie

szkoly-partnerskie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej od 2008 roku realizuje autorski program współpracy ze szkołami ponadpodstawowymi, w ramach którego oferuje Szkołom Partnerskim opiekę merytoryczną, organizacyjną oraz możliwość udziału uczniów i nauczycieli w specjalnie organizowanych pokazach, warsztatach czy spotkaniach naukowych. Umowy o współpracy dotychczas podpisało ponad 80 szkół ponadgimnazjalnych z Polski i zagranicy.

W ramach współpracy Uniwersytet proponuje w szczególności:

  • objęcie systemem konsultacji przez pracowników Uniwersytetu szczególnie uzdolnionych uczniów przygotowujących się do konkursów i olimpiad;
  • przeprowadzenie wykładów przedmiotowych przez kadrę naukową Uniwersytetu z tematów ustalonych ze szkołą partnerską;
  • współpracę studentów Uniwersytetu i młodzieży szkolnej na płaszczyźnie kulturalno-oświatowej w ramach: kół zainteresowań, mediów akademickich, grup artystycznych i sportowych;
  • udostępnianie dla wycieczek przedmiotowych zasobów dydaktycznych Uniwersytetu;
  • współpracę w zakresie organizacji projektów z dziedziny kultury i popularyzacji nauki;
  • ułatwienie młodzieży dostępu do księgozbioru na zasadzie możliwości korzystania z czytelni Bibliotek Wydziałowych i Instytutowych oraz Biblioteki Głównej UMCS.

Dodatkowo proponujemy Szkołom pakiet różnorodnych form współpracy na płaszczyźnie edukacyjnej, sportowej i kulturalnej. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że jesteśmy otwarci na nowe inicjatywy zgłaszane ze strony naszych Partnerów.

Ze względu na wyjątkową sytuację epidemiczną spowodowaną wirusem Sars-Cov-2, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo tegoroczną formuła współpracy została zmieniona. Pragniemy nadal wspierać młodzież w zdobywaniu wiedzy i poszerzaniu horyzontów. Dlatego wykłady prowadzone dotychczas przez pracowników dydaktycznych UMCS w formie tradycyjnej, stacjonarnej przeniesione zostaną w przestrzeń wirtualną. W ten sposób również będą prowadzone webinaria dla nauczycieli. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą na rok akademicki 2021/2022.

Zapraszamy do kontaktu:

Kinga Parcheta
Koordynator ds. współpracy ze szkołami
E-mail: kinga.parcheta@umcs.pl
Tel. +48 81 537 57 64