Zostałeś wylogowany z powodu braku aktywności!

Szkoły partnerskie

szkoły_partnerskie_880x280_3

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej od 2008 roku realizuje autorski program współpracy ze szkołami ponadpodstawowymi, w ramach którego oferuje Szkołom Partnerskim opiekę merytoryczną, organizacyjną oraz możliwość udziału uczniów i nauczycieli w specjalnie organizowanych pokazach, warsztatach czy spotkaniach naukowych. Umowy o współpracy dotychczas podpisało ponad 80 szkół ponadpodstawowych z Polski i zagranicy.

0
Szkoły Partnerskie UMCS

W ramach współpracy Uniwersytet proponuje w szczególności:

  • objęcie systemem konsultacji przez pracowników Uniwersytetu szczególnie uzdolnionych uczniów przygotowujących się do konkursów i olimpiad;
  • przeprowadzenie wykładów przedmiotowych przez kadrę naukową Uniwersytetu z tematów ustalonych ze szkołą partnerską;
  • współpracę studentów Uniwersytetu i młodzieży szkolnej na płaszczyźnie kulturalno-oświatowej w ramach: kół zainteresowań, mediów akademickich, grup artystycznych i sportowych;
  • udostępnianie dla wycieczek przedmiotowych zasobów dydaktycznych Uniwersytetu;
  • współpracę w zakresie organizacji projektów z dziedziny kultury i popularyzacji nauki;
  • ułatwienie młodzieży dostępu do księgozbioru na zasadzie możliwości korzystania z czytelni Bibliotek Wydziałowych i Instytutowych oraz Biblioteki Głównej UMCS.

Dodatkowo proponujemy Szkołom pakiet różnorodnych form współpracy na płaszczyźnie edukacyjnej, sportowej i kulturalnej. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że jesteśmy otwarci na nowe inicjatywy zgłaszane ze strony naszych Partnerów

W przypadku zainteresowania ofertą lub rezerwacji zajęć, bardzo proszę o kontakt – wspólnie ustalimy szczegóły współpracy:

Beata Pietryczuk
e-mail: nauka@mail.umcs.pl
tel. 81 537 54 13