Zostałeś wylogowany z powodu braku aktywności!

Terminy

Rekrutacja na I rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich prowadzonych w języku polskim i językach obcych
  • 1 kwietnia 2022 r. rozpoczęcie internetowej rejestracji kandydatów;
  • 8 lipca 2022 r. zakończenie rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych przez kandydatów
  • 6 – 12 lipca 2022 r. egzaminy wstępne na kierunkach, na których szczegółowe zasady je przewidują
  • 14 lipca 2022 r. zakończenie postępowania kwalifikacyjnego przez komisje rekrutacyjne, ogłoszenie list rankingowych i list osób zakwalifikowanych na studia w ramach limitów miejsc w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez pisemne ogłoszenie w obiektach odpowiednich wydziałów oraz umieszczenie wyników postępowania na osobistych kontach kandydatów w systemie SOR;
  • 15 – 21 lipca 2022 r. – dostarczanie dokumentów w miejscach wyznaczonych przez dziekanów wydziałów i podanych do wiadomości kandydatów w systemie SOR.

W przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym, lub kolejnych terminach, komisja rekrutacyjna ogłasza następną listę osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca. Miejsca uważa się za zwolnione, jeżeli liczba osób, które złożyły komplet dokumentów, wyrażając w ten sposób wolę podjęcia studiów, jest mniejsza od limitu przyjęć na dany kierunek studiów określonego zarządzeniem Rektora.
Kandydaci mogą nadsyłać wymagane dokumenty za pośrednictwem publicznego operatora pocztowego. W takim wypadku decyduje data doręczenia dokumentów do właściwej komisji rekrutacyjnej.

  • 25 lipca 2022 r. ogłoszenie kolejnej listy (2) osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca;
  • 26 – 28 lipca 2022 r. dostarczanie dokumentów kandydatów z listy (2).

Terminy rekrutacji określone są przez Zarządzenie nr 28/2022.