Kandydaci zagraniczni

Zostałeś wylogowany z powodu braku aktywności!

Kandydaci zagraniczni

Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia na podstawie:
1) umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach;
2) umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez UMCS, na zasadach określonych w tych umowach;
3) decyzji ministra;
4) decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów;
5) decyzji administracyjnej Rektora.

STUDIA W JĘZYKU POLSKIM

Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia prowadzone w języku polskim jeżeli wykażą się znajomością języka polskiego, tj.:
1) ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, lub
2) posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub
3) uzyskają potwierdzenie UMCS, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim lub
4) ukończyli szkołę ponadpodstawową za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim lub
5) ukończyli szkołę ponadpodstawową w Polsce lub
6) ukończyli studia wyższe w Polsce na kierunku prowadzonym w języku polskim.

Zobacz więcej: Egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego w Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców

STUDIA W JĘZYKU OBCYM

Cudzoziemcy mogą przyjmowani na studia prowadzone w języku obcym jeżeli:
1) legitymują się dokumentem potwierdzającym znajomość języka obcego, w którym prowadzone są studia, wymienionym w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej. Dokumentem potwierdzającym znajomość języka obcego są również świadectwa, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające ukończenie za granicą szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w tym samym języku obcym, w jakim cudzoziemiec będzie odbywał studia w Polsce lub;
2) uzyskają potwierdzenie UMCS, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka obcego pozwalają na podjęcie studiów w tym języku.

Zobacz więcej: kierunki anglojęzyczne (ENG)

Rekrutacja Krok po kroku

 1. Rejestracja w systemie rekrutacyjnym: założenie osobistego konta, wprowadzenie danych osobowych, danych edukacyjnych, wybór kierunku studiów (ewentualnie specjalności), rejestracja na wybrany kierunek studiów (kandydaci na studia pełnopłatne przyjmowani są do wyczerpania limitu miejsc).
 2. W przypadku chęci studiowania na kierunkach, na których obowiązuje sprawdzian predyspozycji lub rozmowa kwalifikacyjna (kierunki artystyczne, Logopedia z audiologią, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna) konieczne jest spełnienie tego warunku.
 3. Dokonanie opłaty rekrutacyjnej. Opłatę należy wnieść poprzez system rekrutacyjny przed zakończeniem rejestracji.  
 4. Sprawdzenie wyników rekrutacji (na studia bezpłatne). Należy zalogować się na swoje osobiste konto w systemie i sprawdzić, czy zostało się zakwalifikowanym na studia.
 5. Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca poziom znajomości języka polskiego na studia pełnopłatne lub test na studia bezpłatne (dla osób, które nie posiadają certyfikatu ukończenia rocznego kursu przygotowawczego wydanego przez jeden z wyznaczonych przez Ministra ośrodek nauczania języka polskiego w Polsce, nie posiadają certyfikatu znajomości języka polskiego wydanego przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, nie posiadają polskiej matury). Na studia pełnopłatne (w tym również kandydaci ze statusem UKR) kandydat po rejestracji powinien zgłosić się do Biura Rekrutacji w celu umówienia na rozmowę kwalifikacyjną. Rozmowa nie obowiązuje obcokrajowców, którzy ukończyli poprzedni poziom kształcenia w Polsce. 
 6. Złożenie kompletu dokumentów oraz odebranie decyzji o przyjęciu. Po zakwalifikowaniu na studia należy dostarczyć dokumenty zgodnie z informacjami zamieszczonymi w systemie – w opisie kierunku studiów. W przypadku studiów pełnopłatnych należy dostarczyć dokumenty do Biura Rekrutacji. W decyzji zostanie podane konto, na które należy wpłacić opłatę za studia.
Wymagane dokumenty
 1. podpisana ankieta osobowa wygenerowana z Systemu Obsługi Rekrutacji;
 2. 1 aktualne zdjęcie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 3. w oryginale świadectwa lub dyplomy, o których mowa w § 3 wraz z dokumentami legalizacyjnymi – przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego albo zagranicznego tłumacza wraz z poświadczeniem przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. jeden z dokumentów, o którym mowa w § 3 ust. 3 potwierdzających znajomość języka polskiego lub § 3 ust. 4 potwierdzających znajomość języka obcego (o ile jest wymagany);
 5. kserokopie paszportu, wizy lub innych dokumentów uprawniających do podjęcia studiów;
 6. zaświadczenie od lekarza z Medycyny Pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na wybranym kierunku studiów wraz z tłumaczeniem jeśli zostało wydane w języku obcym dotyczy kierunków o eksperymentalnym charakterze (wykaz znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały);
 7. dokument potwierdzający posiadanie polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub przystąpią do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia.
 8. Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego – zgoda na podjęcie studiów i zawarcie umowy o warunkach kształcenia przez osobę niepełnoletnią.

Poza dokumentami wymienionymi powyżej cudzoziemcy zakwalifikowani na studia:

 1. wnoszą opłatę za wydanie legitymacji studenckiej w wysokości ustalonej przez ministra właściwego
  do spraw szkolnictwa wyższego;
 2. wprowadzają elektroniczną wersję fotografii na osobiste konto rejestracyjne w systemie SOR;
 3. inne dokumenty, o ile przewidują to szczegółowe zasady kwalifikacji na dany kierunek studiów zawarte w załączniku nr 1 do Uchwały.
Opłaty

Cudzoziemcy, którzy odbywają studia na zasadach odpłatności, wnoszą opłaty:

 1. W wysokości wyznaczonej przez Władze Uczelni za studia w języku polskim lub angielskim;
 2. Opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł lub 100 zł (Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Logopedia z audiologią) lub 150 zł (kierunki na Wydziale Artystycznym).

Istnieje możliwość częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty za studia. Cudzoziemiec może być zwolniony z opłat na zasadach określonych w umowie między uczelniami albo umowie międzynarodowej. Zwolnienie cudzoziemca z opłat może nastąpić również na podstawie decyzji administracyjnej Rektora lub decyzji ministra lub decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów.

Więcej informacji dotyczących zwolnień z opłat: § 4 ZASADY PRZYJMOWANIA NA STUDIA W UMCS W LUBLINIE