Zostałeś wylogowany z powodu braku aktywności!

Dokumenty

Kandydat ma obowiązek, w terminie i miejscu wskazanym w terminarzu danego kierunku studiów, złożyć następujące dokumenty:

  • kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu rekrutacyjnego, uzupełniony i podpisany;
  • jedną fotografię (jak do dowodu osobistego, w rozmiarze 35 mm x 45 mm);
  • kserokopię dyplomu ukończenia studiów (oryginał do wglądu);
  • kserokopię indeksu – tylko w przypadku studiów II stopnia, na które kwalifikacja odbywa się na podstawie średniej oceny z przebiegu studiów (dotyczy absolwentów uczelni innych niż UMCS).

Ponadto podczas składania dokumentów kandydat jest zobowiązany do przedstawienia:

  • dowodu tożsamości;
  • na kierunki: Biologia, Biotechnologia, Chemia, Ochrona Środowiska, Monitoring i analityka Środowiska kandydat otrzyma skierowanie na badania do Lekarza Medycyny Pracy. Zaświadczenie od lekarza należy złożyć niezwłocznie po wykonaniu badań. W przypadku nieobecności komplikującej tę część procedury, należy badanie lekarskie przeprowadzić wcześniej albo indywidualnie uzgodnić z Uczelnią termin późniejszy.

Osoby składające dokumenty z upoważnienia kandydata powinny ponadto złożyć:

Kandydaci chcący otrzymać legitymację studencką:

  • w systemie rekrutacyjnym należy złożyć zamówienie, wprowadzić zdjęcie w wersji elektronicznej oraz dokonać opłaty (22 zł).
    Przykłady prawidłowych i nieprawidłowych zdjęć można zobaczyć na stronie obywatel.gov.pl