Zostałeś wylogowany z powodu braku aktywności!

RODO

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych – RODO

 1. Administratorem Państwa danych przetwarzanych w procesie rekrutacji na studia jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, z siedzibą Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 w Lublinie, zwany dalej Uniwersytetem.
 2. Z administratorem można kontaktować się: listownie (na adres Uniwersytetu i wskazaniem jednostki organizacyjnej, do której kierowana jest korespondencja), telefonicznie (81 537 51 00) lub poprzez korespondencję elektroniczną na adres Inspektor Ochrony Danych.
 3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować mailowo pod adresem: abi@umcs.lublin.pl.
 4. Z IOD można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Uniwersytet oraz korzystania przez Państwa z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
 5. Do zadań IOD nie należy natomiast realizacja innych spraw, jak np. udzielanie informacji nt. procesu rekrutacji na studia, przyjmowanie wniosków i innych dokumentów związanych z rekrutacją na studia, udzielanie informacji nt. oferty edukacyjnej Uniwersytetu.
 6. Państwa dane osobowe, w tym dane osobowe w postaci nagrań rejestrujących przebieg egzaminów lub rozmów kwalifikacyjnych, przeprowadzanych poza siedzibą uczelni z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację (w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na rejestrację egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej), będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na studia na Uniwersytecie .
 7. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych, jakie spoczywają na Uniwersytecie w związku z realizacją zadań określonych m.in. w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2020 poz. 85 z późn. zm.), wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych oraz wewnętrznych aktów wykonawczych obowiązujących na Uniwersytecie (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku z art. 6 ust. 1 lit. e RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy powierzonej administratorowi).
 8. Państwa dane mogą być przetwarzane w celu zawarcia umowy o organizację studiów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 9. Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest prawo do ustalania, dochodzenia i obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 10. Wszystkie inne Państwa dane osobowe, które nie są wymagane do powyższych celów, mogą być przetwarzane na podstawie odrębnie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgodę można wycofać w każdym czasie m.in. dokonując zmian w systemie rekrutacji lub wysyłając wiadomość poprzez system Internetowej Rekrutacji Kandydatów. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem.
 11. Przetwarzane dane nie będą przedmiotem sprzedaży i udostępniania podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem podmiotów uprawnionych na mocy przepisów prawa, w tym takich, z którymi Uniwersytet zawrze stosowne umowy.
 12. Państwa dane będą przetwarzane przez czas trwania procesu rekrutacji na studia, a po jego zakończeniu przez okres 6 miesięcy. W przypadku, gdy ma to zastosowanie, Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń. W przypadku wyrażania zgody przez Państwa na informowanie o przyszłych rekrutacjach, Państwa dane osobowe przetwarzane będą w tym celu do momentu odwołania zgody.
 13. Dostęp do Państwa danych osobowych będą posiadać upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Uniwersytetu, w tym członkowie komisji rekrutacyjnych, którzy przetwarzają Państwa dane w związku z procesem rekrutacji na studia.
 14. Odbiorcami Państwa danych mogą być także podmioty, którym administrator zleci wykonanie określonych czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych, np. w związku z korzystaniem z usług zewnętrznych, m.in. w zakresie IT. W celu zapewnienia możliwie najwyższego standardu ochrony danych osobowych powierzenie przetwarzania danych osobowych z tymi podmiotami może nastąpić jedynie na podstawie umowy zawartej przez Uniwersytet.
 15. Państwa dane będą chronione przez standardy określone Tarczą Prywatności, zatwierdzoną przez Komisję Europejską. Zapewni to Państwa danym odpowiedni poziom bezpieczeństwa.
 16. Gwarantujemy Państwu realizację wszystkich Państwa praw na zasadach określonych przez RODO, tj. prawo do:
  1. dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. przenoszenia danych;
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  5. usunięcia danych osobowych (z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO);
  6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych i dochodzenia swoich praw na drodze postępowania sądowego.
  7. do odwołania zgody wyrażenia sprzeciwu co do ich przetwarzania, w sytuacji uczestniczenia w trakcie studiów w dobrowolnych inicjatywach wymagających zgody studenta.
 17. Podanie danych jest niezbędne dla wzięcia udziału w procesie rekrutacji na studia. Podanie innych danych, które nie są niezbędne dla wzięcia udziału w procesie rekrutacji na studia jest dobrowolne.