Studia II stopnia – dostarczanie dokumentów na kierunki z wolnym naborem

UWAGA! Dotyczy kierunków, na których obowiązuje wolny nabór

(przyjmowanie wg kolejności zgłoszeń – informacja o trybie przyjmowania znajduje się przy każdym kierunku w informatorze)
 
Szanowni Kandydaci na studia II stopnia!
 
Osoby zakwalifikowane do przyjęcia prosimy o dokończenie rejestracji – dostarczenie do nas dokumentów papierowych.
 
Lista dokumentów:
  1. Wygenerowany z systemu rekrutacyjnego, wydrukowany i podpisany imieniem i nazwiskiem kwestionariusz osobowy (znajduje się w zakładce Moje rejestracje / Załączniki),
  2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów poświadczona klauzulą: „Poświadczam zgodność z oryginałem”, z własnoręcznym i czytelnym podpisem kandydata,
  3. Kserokopia indeksu – tylko w przypadku studiów II stopnia, na które kwalifikacja odbywa się na podstawie średniej oceny z przebiegu studiów; dotyczy absolwentów uczelni innych niż UMCS, poświadczona klauzulą: „Poświadczam zgodność z oryginałem”, z własnoręcznym i czytelnym podpisem kandydata,
  4. Jedna fotografia (jak do dowodu osobistego) o wymiarach 35×45 mm.
 
Składanie dokumentów odbywa się drogą pocztową, przesyłką kurierską lub osobiście, na adres wydziałowych komisji rekrutacyjnych. Adresy oraz terminy przyjmowania dokumentów podane są w opisie każdego kierunku w katalogu kierunków.
 
W przypadku przesyłek pocztowych i kurierskich prosimy o dopisek: Rekrutacja (oraz podanie kierunku, stopnia i trybu studiów).
 
Rekrutacja na kierunki z wolnym naborem odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.