Warto postawić na działalność studencką

Zapraszamy do lektury wywiadu z Martą Wolińską z Biura Spraw Studenckich nt. organizacji studenckich. Rozmawiała Ewa Kawałko-Marczuk (redakcja „Wiadomości Uniwersyteckich”).

UMCS oferuje wiele możliwości rozwoju studentom. Jedną z nich jest członkostwo w kołach naukowych i organizacjach studenckich. Zacznijmy od określenia, czym są koła naukowe, a czym organizacje studenckie.

W Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej funkcjonują obecnie 134 organizacje studenckie/doktoranckie (ich łączna liczba stale się zmienia, jedne kończą swoją działalność, a w ich miejsce powstają nowe). Jest to nazwa ogólna dla wszystkich rodzajów organizacji, jakie działają w strukturach naszej Uczelni. Wśród nich znajdują się koła naukowe działające przy poszczególnych jednostkach UMCS, organizacje o zasięgu ogólnouczelnianym, tj. działające na obszarze całej Uczelni, ale również tzw. organizacje rejestrowe działające na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej, które mają zarejestrowane lokalne oddziały w naszym Uniwersytecie.

Jakie organizacje studenckie funkcjonują na Uczelni i ile osób jest w nich zrzeszonych? Czym zajmują się te organizacje?

Wśród 134 organizacji studenckich/doktoranckich działających w strukturach UMCS mamy obecnie 124 koła naukowe działające przy wszystkich wydziałach UMCS, 7 organizacji ogólnouczelnianych i 3 organizacje rejestrowe. Liczba członków w poszczególnych organizacjach stale się zmienia, więc trudno byłoby ją konkretnie oszacować, niemniej jednak wymaganym minimum dla organizacji studenckiej jest 10 członków, a dla organizacji doktoranckiej 5 członków. Mamy jednak takie koła, które w ramach swojej struktury zrzeszają nawet ponad 100 osób!

Zakres działalności organizacji studenckich funkcjonujących w strukturach UMCS jest niezwykle szeroki i myślę, że mogłaby na ten temat powstać już niemała publikacja. Wszystko zależy od specyfiki danej organizacji i ustalonych do realizacji jej statutowych celów. Działalność naszych organizacji opiera się nie tylko na podejmowaniu inicjatyw stricte naukowych, takich jak publikacje, badania, konferencje, wykłady czy seminaria, ale skupia się również na popularyzacji nauki poprzez organizację warsztatów naukowych, pokazów chemicznych i fizycznych, zajęć laboratoryjnych, turniejów i konkursów wiedzy, targów kosmetycznych, wycieczek czy warsztatów terenowych. Studenci działający na co dzień w organizacjach studenckich angażują się również w działalność społeczną, m.in. na rzecz uchodźców, dzieci chorych lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, seniorów czy osób wykluczonych społecznie. Z ogromnym zaangażowaniem realizują zabawy choinkowe, kiermasze świąteczne oraz zbiórki darów i pieniędzy dla osób najbardziej potrzebujących.

Zakładam, że część z tych organizacji kończy swoją działalność wraz z odejściem danego rocznika studentów, inne funkcjonują znacznie dłużej. Od czego to zależy?

Owszem, zdarzają się takie sytuacje, że koło kończy swoją działalność wraz z ukończeniem studiów przez jego członków, jednak w większości przypadków ta ciągłość funkcjonowania organizacji zostaje zachowana, m.in. dzięki dużym staraniom ich opiekunów merytorycznych. Coraz częściej zauważam również tendencję powoływania do zarządu organizacji studentów niebędących na ostatnim roku studiów, dzięki czemu w kolejnym roku akademickim nowy zarząd organizacji ma wsparcie merytoryczne studentów, którzy pełnili tę funkcję w ubiegłym roku.

Co trzeba zrobić, aby zostać członkiem danego koła naukowego? Co w sytuacji, gdy grupa studentów nie odnajduje miejsca dla swoich zainteresowań wśród już funkcjonujących kół? Czy trudno jest założyć nowe koło naukowe?

Każde koło ma własne sposoby rekrutacji członków do swoich struktur – Uczelnia nie narzuca w tym zakresie żadnych konkretnych procedur. Niektóre organizacje pozyskują nowych członków poprzez udostępnianie formularzy członkowskich, inne prowadzą spotkania rekrutacyjne czy promują swoją działalność np. na Drzwiach Otwartych, zachęcając przyszłych studentów UMCS do zaangażowania w prowadzoną przez ich koło działalność studencką.

Generalnie każda grupa studentów/doktorantów może założyć własną organizację, musi jedynie spełnić wspomniane regulaminowe minimum oraz złożyć wymagany komplet dokumentów rejestrowych. Nie jest to trudne – studenci mogą skorzystać z informacji zawartych w Regulaminie, który szczegółowo opisuje cały proces, lub zapoznać się z instrukcjami zamieszczonymi na stronie organizacji studenckich UMCS (www.umcs.pl/pl/organizacjestudenckie.htm). Mogą również liczyć na pomoc i wsparcie w tym zakresie od pracowników Biura Spraw Studenckich Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów.

W jaki sposób finansowane są organizacje studenckie w UMCS?

Wszystkie organizacje funkcjonujące w strukturach UMCS mają możliwość ubiegania się o dofinansowanie do swojej działalności oraz realizowanych badań, projektów czy wydarzeń. Cyklicznie organizowane są konkursy grantowe dla organizacji, takie jak: Konkurs Grantowy Władz Rektorskich, Konkurs Grantowy Samorządu Studentów czy Konkurs Grantowy Centrum Promocji. Studenci mogą zatem w sposób ciągły otrzymywać dofinansowanie grantowe dla swojej bieżącej działalności, mogą również liczyć na wsparcie finansowe swoich wydziałów czy władz Uczelni. Coraz częściej studenci podejmują także współpracę z otoczeniem biznesowym przy realizacji swoich projektów.

Myślę, że warto w tym miejscu podkreślić, że nasi studenci i doktoranci z kół naukowych coraz chętniej i częściej pozyskują środki na realizację swoich projektów w ramach cyklicznie ogłaszanych przez różne departamenty Ministerstwa Nauki i Edukacji konkursów grantowych, takich jak „Najlepsi z Najlepszych” czy „Studenckie Koła Naukowe Tworzą innowacje”. Mamy już na swoim koncie kilka takich zrealizowanych projektów. Na działania Koła Naukowego Frakcja Sucha z Wydziału Artystycznego już trzykrotnie Uczelnia otrzymała pozytywną rekomendację, a tym samym finansowanie projektów dotyczących wyjazdów studentów na międzynarodowe konkursy sztuki w ramach kolejnych edycji programu „Najlepsi z Najlepszych”.

Z kolei Koło Naukowe Twórczych Pedagogów Resocjalizujących przy wsparciu Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów po raz drugi otrzymało dofinansowanie z programu „Studenckie Koła Naukowe Tworzą innowacje” na realizację kolejnego projektu dotyczącego resocjalizacji penitencjarnych. Pierwszy projekt pn. „Socjoterapia w resocjalizacji penitencjarnej” jest jeszcze w trakcie realizacji. Studenci prowadzą badania w dwóch placówkach penitencjarnych, wprowadzając nową, autorską metodę resocjalizacji, którą później zamierzają rozpropagować wśród pozostałych polskich placówek. W drugim projekcie pn. „Skuteczność arteterapii w resocjalizacji penitencjarnej skazanych odbywających karę po raz pierwszy” studenci wejdą do Aresztu Śledczego w Lublinie, by udowodnić, że resocjalizacja za pomocą sztuki jest możliwa. Badania dotyczące skuteczności arteterapii będą prowadzone metodą dramy i podczas zajęć plastycznych.

W ramach tego samego programu ministerialnego otrzymaliśmy wsparcie na działania Studenckiego Koła Naukowego Geografów na podstawie projektu pn. „Opracowanie metody pozyskiwania danych teledetekcyjnych do oceny rozwoju flory obszarów chronionych”, którego celem jest stworzenie unikalnego algorytmu pozyskiwania danych przestrzennych o dużej rozdzielczości w obszarach ochrony ścisłej z uwzględnieniem specyfiki żyjących tam gatunków roślin i całego ekosystemu przyrodniczego. Badania prowadzone są za pomocą zakupionego w ramach projektu profesjonalnego bezzałogowego systemu latającego Birdie Geo.

Jakie korzyści może przynieść studentowi członkostwo w organizacji studenckiej?

Myślę, że działalność w organizacjach studenckich/doktoranckich ma wiele plusów, które być może na początku nie są przez studentów tak bardzo dostrzegane. Codzienne funkcjonowanie w organizacji to szeroko rozumiana współpraca, zarówno wewnątrz Uczelni czy wewnątrz samej organizacji, jak również z otoczeniem zewnętrznym, tj. szkołami partnerskimi i jej uczniami, ośrodkami samorządowymi, instytucjami kultury, organizacjami NGO, ale i całym otoczeniem biznesowym. Studenci zdobywają nowe doświadczenia i kompetencje wykraczające poza wiedzę akademicką, ale też nawiązują cenne kontakty na przyszłość.

Zaangażowanie w działalność studencką to również nauka funkcjonowania w formalnych strukturach czy praca z obowiązującymi przepisami prawa, ale również podejmowanie szeregu działań logistycznych, organizacyjnych, promocyjnych czy wydawniczych. Wszystko to sprawia, że studenci otrzymują wartość dodaną w postaci wachlarza umiejętności cenionych przez pracodawców w późniejszej pracy zawodowej, które jednocześnie mogą być pomocne w wejściu w jakże wymagający dziś rynek pracy. Działalność w kołach naukowych to również możliwość budowania dorobku, który pomaga w staraniach o różne stypendia uczelniane, np. z Własnego Funduszu Stypendialnego, Stypendium Rektora, ale i zewnętrzne stypendia fundowane, takie jak Stypendium Santander Universidades.

Członkostwo w organizacjach studenckich to także możliwość poznania nowych ludzi, którzy mają podobne zainteresowania czy system wartości oraz chęć do działania. Znajomości te nierzadko przeradzają się w trwałe przyjaźnie.

Zapraszamy do lektury majowego wydania Wiadomości Uniwersyteckich. 

Fot. Bartosz Proll