Geoinformatyka – rekrutacja na studia II st.

Geoinformatyka to międzyobszarowy kierunek studiów, realizowany przez Wydziały Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej oraz Matematyki, Fizyki i Informatyki. Z uwagi na praktyczny charakter studiów główny nacisk kładziony jest na rozwijanie umiejętności związanych z posługiwaniem się narzędziami (hardware i software) służącymi do pozyskiwania, przetwarzania, analizowania, zarządzania i publikowania informacji przestrzennej oraz rozwijaniem tych narzędzi.

Co wyróżnia Geoinformatykę?

Geoinformatyka to dziedzina, która łączy przestrzeń geograficzną z informatyką dla różnych zastosowań: gromadzenia danych z wykorzystaniem nawigacji satelitarnej, tworzenia i rozwijania baz danych przestrzennych, analizy przestrzennej, analizy zobrazowań satelitarnych, projektowania stacjonarnych i mobilnych Systemów Informacji Przestrzennej, geowizualizacji danych,  modelowania procesów przyrodniczych oraz gospodarczych, publikowania interaktywnych map w sieci, itp.

Gdzie Geoinformatyka znajduje zastosowanie?

Geoinformatyka znajduje zastosowanie w bardzo wielu dziedzinach, praktycznie wszędzie tam, gdzie  sięga się do szeroko rozumianej informacji przestrzennej. Bez pomocy specjalistów ds. geoinformatyki nie obejdą się, m.in.: systemy decyzyjne agencji rządowych, administracja państwowa odpowiedzialna za zarządzanie środowiskiem i planowaniem przestrzennym, systemy nawigacyjne, transport, górnictwo, energetyka, rolnictwo i leśnictwo, telekomunikacja, bankowość, wojsko i służby ratownicze, ochrona zdrowia, agencje turystyczne, itd.

Jak powstał program studiów kierunku Geoinformatyka na UMCS?

Program przygotowano kierując się przede wszystkim potrzebami rynku pracy, analizując na bieżąco zapotrzebowanie (w kraju i na świecie) na specjalistów z zakresu szeroko rozumianej Geoinformatyki. Duży nacisk położono na zagadnienia praktyczne, dlatego też większość zajęć odbywa się w pracowniach komputerowych, z wykorzystaniem możliwie największej liczby programów komputerowych (komercyjnych i Open Source). Przedmioty realizowane na kierunku obejmują GIS i systemy pokrewne oraz informatykę i zagadnienia z nią związane.  

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w:

  • organach państwowych związanych z tworzeniem, utrzymaniem i rozwijaniem Krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennej,
  • organach administracji rządowej i samorządowej, a w szczególności w wydziałach realizujących zadania w oparciu o systemy geoinformatyczne i dane przestrzenne oraz instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych,
  • wojsku, policji, straży pożarnej i innych służbach mundurowych,
  • jednostkach sektora prywatnego czy podmiotach gospodarczych (w kraju i za granicą) zajmujących się rozwojem i dystrybucją programów komputerowych z dziedziny GIS i dziedzin pokrewnych.