ZUL: Pierwsze międzyuczelniane studia anglojęzyczne Sustainability Management

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Politechnika Lubelska i Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie połączyły siły by stworzyć interdyscyplinarne, anglojęzyczne, stacjonarne studia I stopnia Sustainability Management. To pierwsze międzyuczelniane studia w ramach Związku Uczelni Lubelskich.

Podejmij studia na unikalnym kierunku powstałym z wielowymiarowości i synergii, wykorzystującej potencjał specjalistów z wąskich dziedzin – jako odpowiedź na złożoność problemów współczesnych gospodarek. Koncepcja studiów zakłada przełamanie podziału na monotematyczne dyscypliny naukowe w kształceniu akademickim i umożliwia otwarcie na dialog. A jest on niezbędny do przygotowywania Ciebie, jako absolwenta kierunku, do prawidłowego postrzegania i rozwiązywania złożonych problemów współczesnej cywilizacji.

W trakcie procesu kształcenia zyskasz umiejętności przygotowujące do działania w kadrach zarządczych i eksperckich. Ponadto posiądziesz kompetencje z zakresu identyfikacji i przygotowywania rozwiązań najbardziej aktualnych problemów współczesnego świata, dotyczących: zmiany klimatu, zagrożeń naturalnych, deficytu zasobów wodnych, przekształceń ekosystemów i redukcji bioróżnorodności oraz bezpieczeństwa energetycznego. Równocześnie będziesz kompetentnie realizować zadania związane z odpowiedzialnym gospodarowaniem zasobami przyrody i skutecznym rozwiązywaniem problemów środowiskowych, przy zapewnieniu możliwości stałego rozwoju społeczno-gospodarczego. Ta kompleksowa wiedza da Ci możliwość holistycznego spojrzenia na problemy współczesnego świata i poszukiwania nowych niekonwencjonalnych rozwiązań.

Wydział Biologii i Biotechnologii wspólnie z Wydziałami: Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Ekonomicznym oraz Chemii będzie realizował program studiów w ramach Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. W programie znajdą się takie przedmioty jak m.in. Models of Economic Growth and Development (modele wzrostu i rozwoju gospodarczego) czy Earth System Dynamics (dynamika systemu Ziemi). A co istotne dla przyszłych studentów – zamiast pisania klasycznej pracy dyplomowej na zakończenie wykonasz projekt praktyczny i zdasz egzamin teoretyczny. 

Jako absolwent będziesz przygotowany do podjęcia pracy w organizacjach, przedsiębiorstwach i jednostkach związanych z monitoringiem i ochroną środowiska, z doradztwem w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonej polityki społeczno-gospodarczej oraz z zarządzaniem zasobami środowiska i szeroko rozumianymi działaniami edukacyjnymi na rzecz rozwoju zrównoważonego.