Terminarz rekrutacji i przyjmowania dokumentów na studia I stopnia i jednolite magisterskie

terminarz rekrutacji

Uwaga! Terminarz nie dotyczy kierunków, na które były przeprowadzane egzaminy wstępne (Instytut Sztuk Pięknych, Instytut Muzyki, logopedia z audiologią). Kandydaci na te kierunki otrzymają powiadomienia indywidualnie.

I tura rekrutacji


9 lipca 2021 – zakończenie internetowej rejestracji kandydatów
 • zakończenie rejestracji na studia I stopnia i studia jednolite magisterskie,

 • ogłoszenie wyników rekrutacji na kierunkach, na których odbywały się egzaminy wstępne (np. na Wydziale Artystycznym). Kandydaci otrzymają wiadomość o dostępnych wynikach rekrutacji, będą one także widoczne w zakładce „Moje rejestracje”.

14 lipca 2021 – ogłoszenie wyników

Ogłoszenie wyników I tury rekrutacji na studia I stopnia i jednolite magisterskie, na które nie prowadzono egzaminów wstępnych.

Kandydaci otrzymają wiadomość o dostępnych wynikach rekrutacji, będą one także widoczne w zakładce „Moje rejestracje”.

15 – 16 lipca 2021 – potwierdzenie woli studiowania – wgranie skanu

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia potwierdzają wolę studiowania na wybranym kierunku wgrywając do systemu jeden plik (skan) w zależności od tego, jaką zdawali maturę:

 • osoby zakwalifikowane do przyjęcia na podstawie polskiej matury wgrywają do systemu skan kserokopii świadectwa maturalnego z dopisaną klauzulą „Poświadczam zgodność z oryginałem” oraz czytelnym podpisem (imię i nazwisko kandydata lub osoby upoważnionej). 

 • osoby zakwalifikowane do przyjęcia na podstawie zagranicznej matury wgrywają do systemu oświadczenie woli podjęcia studiów wg określonego wzoru (podpisane odręcznie imieniem i nazwiskiem). Oświadczenie woli podjęcia studiów do pobrania

Szczegółową instrukcję wgrania pliku oraz wzór oświadczenia dla osób z maturą zagraniczną zamieściliśmy tutaj: Wyniki rekrutacji – co dalej?  

Do 28 lipca – dostarczenie dokumentów papierowych 

Po zmianie statusu na „przyjęty” (zmiana statusu nastąpi po weryfikacji skanu przez komisję) należy dostarczyć do nas trzy dokumenty w formie papierowej:

 1. Wygenerowany z systemu rekrutacyjnego, wydrukowany i podpisany imieniem i nazwiskiem kwestionariusz osobowy,

 2. Kserokopię świadectwa maturalnego 

  – w przypadku składania dokumentów osobiście lub przez osobę upoważnioną: kserokopia oraz oryginał świadectwa maturalnego do wglądu;

  – w przypadku dostarczenia dokumentów pocztą lub kurierem: kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez: notariusza, organ administracji publicznej,  Biuro Rekrutacji UMCS – prosimy NIE WYSYŁAĆ oryginałów świadectw maturalnych/aneksów i odpisów.

 3. Jedną fotografię o wymiarach 35mm x 45mm, podpisaną na odwrocie imieniem i nazwiskiem kandydata (zgodnie z obecnymi wymaganiami fotografii do dowodu osobistego/paszportu).

Dokumenty będzie można dostarczyć:

 • pocztą lub przesyłką kurierską (liczy się termin wpływu dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej),

  lub

 • osobiście lub poprzez osobę upoważnioną (oprócz dokumentów wymienionych powyżej należy dołączyć upoważnienie podpisane przez kandydata).

Informacja o dokładnym miejscu i terminie dostarczenia dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej będzie opublikowana w systemie i przesłana jako wiadomość do kandydatów, którzy uzyskali status „Przyjęty” (po weryfikacji skanu).

II tura rekrutacji

II tura rekrutacji odbywa się pod warunkiem niewypełnienia limitu przyjęć w I turze.
Uwaga: Jeśli zostaniesz zakwalifikowany w II lub III turze prosimy o postępowanie zgodnie z procedurą opisaną dla I tury biorąc pod uwagę wyznaczone terminy.

 • 19 lipca – ogłoszenie wyników II tury rekrutacji,
 • 20 – 21 lipca – potwierdzenie woli studiowania dla kandydatów z II tury ,
 • Do 28 lipca – dostarczenie dokumentów papierowych.

III tura rekrutacji

III tura rekrutacji odbywa się pod warunkiem niewypełnienia limitu przyjęć w II turze. Uwaga: Jeśli zostaniesz zakwalifikowany w III turze prosimy o postępowanie zgodnie z procedurą opisaną dla I tury biorąc pod uwagę wyznaczone terminy.

 • 22 lipca – ogłoszenie wyników III tury rekrutacji,
 • 23 lipca – potwierdzenie woli studiowania dla kandydatów z III tury,
 • do 28 lipca – dostarczenie dokumentów papierowych.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z Biurem Rekrutacji:

tel.: +48 81 537 58 80 lub +48 81 537 58 70

e-mail: rekrutacja@umcs.pl