Uczelnia wspiera studentów

Uczelnia wspiera studentów

W grudniowym numerze „Wiadomości Uniwersyteckich” ukazał się wywiad z Justyną Rokitą-Kasprzyk – pełnomocniczką rektora UMCS ds. studenckich. Zapraszamy do lektury!

Jakie mamy rodzaje stypendiów na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, o jakie świadczenia mogą ubiegać się studenci i doktoranci?

Istnieje wiele rodzajów stypendiów, o jakie mogą ubiegać się studenci i doktoranci UMCS. Są to świadczenia o charakterze wsparcia socjalnego, takie jak m.in. stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych czy zapomoga (której maksymalna kwota może wynieść aż 4000 zł), jak również świadczenia o charakterze motywacyjnym, takie jak stypendium Rektora UMCS dla najlepszych studentów, stypendium z Własnego Funduszu Stypendialnego UMCS czy stypendia z programu Santander. Nasi studenci mogą także starać się o stypendium Ministra Edukacji i Nauki, stypendia zagraniczne czy stypendia przyznawane lokalnie.

Stypendium Rektora UMCS – każdy o nim marzy, ale tylko wybrani mogą je otrzymać. Czym powinien wyróżniać się kandydat, który chce ubiegać się o takie stypendium na naszej Uczelni?

Osoba ubiegająca się o stypendium Rektora UMCS musi mieć odpowiednią średnią ocen (punkty przyznawane są od średniej na poziomie 3,5) oraz wysokie osiągnięcia o charakterze naukowym, sportowym lub artystycznym. Musimy pamiętać, że stypendium to jest przyznawane maksymalnie 10% studentom danego kierunku, dlatego też osoba ubiegająca się o wymienione świadczenie musi wyróżniać się właśnie odpowiednio wysokimi osiągnięciami.

Warto pamiętać, że nasza społeczność akademicka może również wnioskować o stypendia pochodzące z zewnętrznych źródeł (stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego, stypendium Prezydenta Miasta Lublin, stypendia Santander, stypendia zagraniczne itp.).

Zgadza się, nasi studenci nie tylko mogą ubiegać się o takie świadczenia, ale bardzo często zajmują wręcz czołowe miejsca w tego typu konkursach. Wszystkie rodzaje stypendiów, jak również wskazówki potrzebne studentom i doktorantom do złożenia prawidłowych wniosków znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce Student. Warto zaglądać także na fanpage’e Biura Spraw Studenckich UMCS oraz pełnomocnika rektora UMCS ds. studenckich, gdzie często przypominamy studentom o trwających naborach do programów stypendialnych.

Kto odpowiada za obsługę procesów związanych z przyznawaniem stypendiów? Jakie dokumenty i gdzie należy złożyć? Czy stypendia można łączyć?

To bardzo rozległy temat. Każde ze stypendiów charakteryzuje się inną procedurą, a co za tym idzie – innym kompletem dokumentów, jakie należy złożyć oraz innym organem, który rozpatruje wnioski. Co do zasady podstawowym organem na naszej Uczelni zajmującym się rozpoznawaniem wniosków o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Rektora) jest Komisja Stypendialna, która dzieli się na dwa Zespoły: ds. świadczeń socjalnych i stypendium Rektora, jak również Odwoławcza Komisja Stypendialna. Wnioski obecnie składane są elektronicznie, przez USOSWeb wraz z całą dokumentacją i niezbędnymi załącznikami. Także drogą elektroniczną studenci otrzymują decyzje. Wszystkie kwestie natury formalnej oraz wszelkie akty prawne regulujące zasady przyznawania stypendiów są szczegółowo opisane na naszej stronie internetowej w – już wcześniej przywołanej – zakładce Student. Tam również studenci i doktoranci znajdą szczegółowe instrukcje dotyczące wypełniania wniosków o świadczenia oraz praktyczne wskazówki i aktualne stawki stypendiów.

Jakie błędy najczęściej popełniają studenci i doktoranci starający się o stypendia?

Zarówno w zakresie stypendiów o charakterze socjalnym, jak i stypendium Rektora studenci i doktoranci bardzo często nie dołączają prawidłowych dokumentów, co znacznie wydłuża czas rozpatrywania wniosków, a w najgorszym wypadku uniemożliwia rozpatrzenie wniosku z uwagi na fakt, że student lub doktorant pomimo wezwania do usunięcia braków formalnych nie dopełnia formalności w wyznaczonym czasie. Dodatkowo beneficjenci stypendiów często wykazują się nieznajomością naszych wewnętrznych przepisów m.in. Regulaminu ds. świadczeń dla studentów i doktorantów UMCS, co powoduje, że w sposób błędny składają oświadczenia wymagane przepisami, nie składają ich w ogóle albo przedstawiają dokumenty niezgodne z Regulaminem i jego załącznikami. Chciałabym w tym miejscu uczulić naszych studentów, którzy starają się o stypendium Rektora, aby zadbali o prawidłowość zaświadczeń, które potwierdzają ich osiągnięcia – załącznik do Regulaminu jasno wskazuje, jakie elementy muszą być zawarte w tego rodzaju dokumentach.

Nasza Uczelnia realizuje strategię uniwersytetu otwartego dla wszystkich. Na UMCS funkcjonuje m.in. Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami i Wsparcia Psychologicznego, prężnie działa Zespół OPTIMUM UMCS czy Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych „Alter Idem”. Na jaką pomoc stypendialną mogą liczyć osoby ze szczególnymi potrzebami?

Wśród stypendiów oferowanych przez UMCS znajduje się stypendium dla osób niepełnosprawnych. W zakresie dodatkowej pomocy nasi studenci i doktoranci mogą także liczyć na dodatkowe wsparcie, takie jak m.in. bezpłatny transport, pomoc asystenta, tłumacz języka migowego, wypożyczalnia sprzętu, lektoraty z języka angielskiego czy pomoc psychologiczna. Na UMCS działa również aplikacja MobiWsparcie UMCS, dzięki której w prosty sposób można zgłaszać zapotrzebowanie na wsparcie naszych specjalistów.

A jak wyglądają statystyki dotyczące tegorocznej tury wnioskowania o różnego rodzaju stypendia? Ile osób złożyło wnioski, ile otrzymało wsparcie finansowe?

Odpowiedzi na te pytania muszą jeszcze poczekać, dlatego że prace Komisji Stypendialnej nadal trwają. Szczegółowe dane będą dostępne na przełomie roku 2022/2023.

Rozmawiała Klaudia Olender
Fot. Paulina Wośko