II tura rekrutacji – składanie dokumentów do WKR

Jeśli zostałeś zakwalifikowany do przyjęcia na studia w II turze rekrutacji, w terminie 26-28 lipca dostarcz nam trzy dokumenty w formie papierowej:

  1. Wygenerowany z systemu rekrutacyjnego, wydrukowany i podpisany imieniem i nazwiskiem kwestionariusz osobowy (znajduje się w zakładce Moje rejestracje / Załączniki),
  2. Kserokopię świadectwa maturalnego:
    – w przypadku składania dokumentów osobiście lub przez osobę upoważnioną: kserokopia oraz oryginał świadectwa maturalnego do wglądu;
    – w przypadku dostarczenia dokumentów pocztą lub kurierem: kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez: notariusza, organ administracji publicznej, Biuro Rekrutacji UMCS; prosimy NIE WYSYŁAĆ oryginałów świadectw maturalnych/aneksów i odpisów.
  3. Jedną fotografię o wymiarach 35mm x 45mm, podpisaną na odwrocie imieniem i nazwiskiem kandydata (zgodnie z obecnymi wymaganiami fotografii do dowodu osobistego/paszportu).

Komisje pracują w dni robocze w godzinach 9-14. Dokładne miejsce przyjmowania dokumentów podane jest w opisie każdego kierunku w systemie rekrutacyjnym.

Dokumenty można dostarczyć osobiście lub drogą pocztową do 28 lipca. Niedostarczenie dokumentów jest równoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów.

Mapa miasteczka akademickiego UMCS

Wydział

Adres e-mail

 

Numer telefonu

Wydział Artystyczny

wkr.art@mail.umcs.pl

81

537 69 45

Wydział Biologii i Biotechnologii

wkr.bib@mail.umcs.pl

81

537 50 11 

Wydział Chemii

wkr.chem@mail.umcs.pl

81

537 77 50

Wydział Ekonomiczny

wkr.eko@mail.umcs.pl

81

537 78 62
537 78 60
537 78 59

Wydział Filologiczny

wkr.fil@mail.umcs.pl

81

537 26 28

Wydział Filozofii i Socjologii

wkr.fis@mail.umcs.pl

81

537 28 83

Wydział Historii i Archeologii

wkr.hia@mail.umcs.pl

81

537 52 98

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

wkr.mfi@mail.umcs.pl

81

537 62 94

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

wkr.nzgp@mail.umcs.pl

81

537 68 20

Wydział Pedagogiki i Psychologii

wkr.pp@mail.umcs.pl

81

537 63 08

Wydział Politologii i Dziennikarstwa

wkr.pd@mail.umcs.pl

81

537 60 25

Wydział Prawa i Administracji

wkr.pad@mail.umcs.pl

81

537 77 76

Wydział Zamiejscowy w Puławach

wkr.wzp@mail.umcs.pl

81

888 22 55

wew. 205