Akredytacja europejska ECTN dla Wydziału Chemii

Akredytacja europejska ECTN dla Wydziału Chemii

Kierunki studiów oraz kształcenie doktorantów prowadzone przez Wydział Chemii przeszły pozytywnie akredytację ECTN (European Chemistry Thematic Network) i w dniu 29 grudnia 2021 r. otrzymały 3 międzynarodowe certyfikaty ECTN Chemistry Eurobachelor, ECTN Chemistry Euromaster i ECTN Chemistry Doctorate Eurolabel. To pierwsze międzynarodowe akredytacje przyznane UMCS. Uzyskanie akredytacji jest równoznaczne z uznaniem najwyższych standardów europejskich w zakresie jakości kształcenia utrzymywanych przez Wydział Chemii.

Uzyskane akredytacje umożliwią otrzymanie absolwentom  suplementów do dyplomu z odpowiednią adnotacją – do dyplomu licencjackiego (EUROBACHELOR), magisterskiego (EUROMASTER) oraz doktorskiego w zakresie nauk chemicznych (DOCTORATE EUROLABEL), potwierdzających, iż uzyskali oni wykształcenie w stopniu równym pozostałym, najlepszym europejskim uczelniom, posiadającym akredytację ECTN.

Uprawnieni do otrzymania suplementów z adnotacją o przyznanej akredytacji, będą absolwenci kierunku chemia I i II stopnia oraz doktoranci w zakresie nauk chemicznych, którzy rozpoczynają kształcenie od 1 października 2021 r. Akredytacja na ten moment przyznana została do 30 września roku 2026 r.

Procedura uzyskania akredytacji finansowana była w ramach projektów: „Akredytacje zagraniczne – ECTN-Eurobachelor Certification”, „ECTN-Euromaster Certification Euromaster” oraz „ECTN-Doctorate Eurolabel Certification”, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa Wyższego – w ramach projektu pozakonkursowego, Ministra Edukacji i Nauki, o charakterze koncepcyjnym „Akredytacje zagraniczne”. Projekty realizowane były na Wydziale Chemii przy wsparciu Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów w okresie 3 sierpnia 2018 r. – 31 grudnia 2021 r.

Oceny jakości kształcenia mającej na celu przyznanie certyfikatu akredytacji międzynarodowej ECTN dokonała Komisja Akredytacyjna Polskiego Towarzystwa Chemicznego w składzie:

  • prof. dr hab. Henryk Koroniak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań) – przewodniczący,
  • prof. dr hab. Artur Michalak (Uniwersytet Jagielloński, Kraków) – sekretarz,
  • prof. dr hab. Lucjan Chmielarz (Uniwersytet Jagielloński, Kraków) – członek.

Wizytacja Komisji odbyła się w dniu 16 grudnia 2021 r. i rozpoczęła się od spotkania z Władzami UMCS, w którym wzięli udział:

  • JM Rektor UMCS – prof. dr hab. Radosław Dobrowolski,
  • Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia – prof. dr hab. Dorota Kołodyńska,
  • Dziekan Wydziału Chemii – prof. dr hab. Anna Deryło-Marczewska,
  • Prodziekan Wydziału Chemii – dr hab. Piotr Borowski, prof. UMCS,
  • przedstawiciele Wydziału Chemii,
  • Dyrektor Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów – mgr Alicja Borzęcka-Szajner.

Dalsza część wizytacji Komisji obejmowała ocenę programów studiów, jakości kształcenia i infrastruktury. Komisja spotkała się z zespołem programowym, kadrą akademicką oraz przedstawicielami studentów i doktorantów Wydziału Chemii. W trakcie spotkań zostały przedyskutowane najważniejsze aspekty procesu kształcenia.

Spotkanie w sali Senatu UMCS – wizytacja komisji dn. 16.12.2021 r., fot. Klaudia Olender

Komisja wysoko oceniła jakość kształcenia na akredytowanych kierunkach oraz doceniła wysoki poziom merytoryczny przygotowania Wydziału do procesu certyfikowania, w szczególności opracowane raporty samooceny. Prace na poziomie Wydziału związane
z przygotowaniem raportów samooceny zostały zrealizowane przez Dziekan Wydziału Chemii – prof. dr hab. Annę Deryło-Marczewską i Prodziekana Wydziału Chemii – dr hab. Piotra Borowskiego, prof. UMCS. Materiały pomocnicze pomogli przygotować pracownicy administracyjni Wydziału oraz członkowie Wydziałowego Zespołu ds. Akredytacji Zagranicznych.

Instytucja przyznająca certyfikat akredytacji międzynarodowej, European Chemistry Thematic Network Association (ECTN), to stowarzyszenie non-profit zarejestrowane w Belgii. Jest ona efektem sześciu lat wcześniejszej działalności sieci (1996-2002). Sieć jest finansowana przez Komisję Europejską w ramach programu Erasmus. Obecnie sieć liczy ponad 120 członków (uczelnie, krajowe towarzystwa chemiczne i firmy chemiczne) z 30 różnych krajów oraz członków stowarzyszonych z całego świata. Eksperci sieci realizują szereg przedsięwzięć obejmujących m.in. opracowywanie ram kwalifikacji licencjackich, magisterskich i doktoranckich w dyscyplinie chemii oraz przeprowadzanie procedur akredytacyjnych Chemistry Eurobachelor®, Chemistry Euromaster®, Chemical Technology Euromaster®,  Chemistry Doctorate Eurolabel®.