Nowy wymiar kształcenia praktycznego na zarządzaniu w politykach publicznych

Nowy wymiar kształcenia praktycznego na zarządzaniu w politykach publicznych

Na kierunku stosowane są innowacyjne sposoby kształcenia praktycznego. Kształcimy głównie w oparciu o metody angażujące, takiej jak praca zespołowa, projektowa, warsztatowa i laboratoryjna. Stosujemy metodykę nauczania problemowego (problem based learning), techniki pracy twórczej i kreatywnej (m.in. Desing Thinking, Creative Thinking), kładziemy nacisk na samodzielne poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań problemów publicznych.

Innowacją jest kształcenie „usieciowione” i poprzez działanie

Odbywa się ono w ścisłej współpracy z podmiotami zewnętrznymi, takimi jak instytucje samorządowe oraz organizacje pozarządowe i konsultingowe. Studenci w ramach zajęć, praktyk zawodowych oraz seminariów dyplomowych mają szansę uczestniczyć w rzeczywistych projektach realizowanych przez Instytut Socjologii z partnerami zewnętrznymi. Działamy w oparciu o porozumienie m.in. z Wydziałem Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin. Dzięki temu możesz rozwijać się i realizować własne inicjatywy pod okiem kadry dydaktycznej UMCS oraz najlepszych menadżerów sektora publicznego w Lublinie.

Masz możliwość wyboru innowacyjnej ścieżki rozwoju

Krok 1. Włączasz się w projekty realizowane przez Instytut Socjologii oraz jeden z Wydziałów Urzędu Miasta Lublin lub inny podmiot, z którym współpracujemy.

Krok 2. Uczestniczysz dzięki temu w tworzeniu rozwiązań i ich wdrażaniu, poznając praktyczny i naukowy wymiar tego procesu

Krok 3. Dopasowujesz temat pracy dyplomowej do tematyki projektu, w którym chcesz brać udział

Krok 4. Odbywasz praktyki w podmiocie działającym w obszarze wybranej tematyki np. w Wydziale Strategii i Przedsiębiorczości, Kultury, Partycypacji, Energii i Klimatu lub innych jednostek współpracujących z Instytutem Socjologii UMCS. Dzięki temu nie musisz sam szukać praktykodawcy.

Efekt:  bronisz pracę dyplomową odpowiadającą Twoim zainteresowaniom oraz aktualnym potrzebom Twoich potencjalnych pracodawców. Zyskujesz praktyczne doświadczenie w interesującym Cię obszarze polityk publicznych, nawiązujesz cenne kontakty, rozwijasz umiejętności praktyczne oraz komunikacyjne niezwykle istotne w pracy zawodowej oraz naukowej.


W Instytucie działa Zespół ds. Diagnoz i Analizy Polityk Miejskich „UMCS CityLab”

W skład Zespołu wchodzą pracownicy naukowi oraz specjaliści z Urzędu Miasta Lublin. Wspólnie koordynujemy projekty badawcze i dydaktyczne realizowane z partnerami zewnętrznymi, stwarzamy studentom i studentkom możliwość uczestniczenia w tworzeniu polityk Miasta Lublin, m.in. w ramach zespołowych seminariów dyplomowych. Studenci otrzymują wspieracie na każdym etapie takiej współpracy. Pod opieką Zespołu, promotora oraz praktykodawcy możesz być częścią zespołu realizującego rzeczywiste projekty badawczo-wdrożeniowe w obszarze polityk miejskich. 

W roku akademickim 2022/2023 nasi studenci realizują m.in. trzy główne projekty:

  • Młodzieżowy Panel Obywatelski – działania badawczo-konsultacyjne we współpracy z Wydziałem Strategii i Przedsiębiorczości oraz Biurem Partycypacji oraz referatem Strategii i Smart City Urzędu Miasta Lublin. Projekt jest ważnym elementem tworzenie polityki młodzieżowej dla miasta Lublin.
  • Warsztaty Edukacji Obywatelskiej – projekt realizowany we współpracy z Fundacją Twórczości i Edukacji Animacji i Animacji Młodzieży „Teatrikon”.
  • Plany Dla Dzielnic – projekt realizowany we współpracy z Urzędem Miasta Lublin, którego celem jest tworzenie planów strategicznych dla poszczególnych dzielnic miasta Lublin.

Nasi absolwenci mają już na koncie pierwsze prace dyplomowe zrealizowane we współpracy z partnerami zewnętrznymi.

Zarządzanie w politykach ro kierunek dla osób aktywnych, lubiących uczyć się przez działanie, pracować kreatywnie, samodzielnie poszukiwać rozwiązań, pragnących wyjść poza typowe schematy w uczeniu się i działaniu na rzecz własnego rozwój.

Przyjdź i przekonaj się czym jest ROZWÓJ PRZEZ DZIAŁANIE!

Autor: dr Andrzej Stawicki